سفارش تبلیغ
صبا

جایگاه تربیت در نظام فکری مرحوم عین ـ صاد/5ـ 1ـ آزادی و تزکیه

5ـ 1ـ آزادی و تزکیه

... انسان قبل از شروع به حرکت باید آزاد بشود و از سودها، هواها، تعصب­ها، عادت­ها و تقلیدها خود را خلاص کند. اکنون به این سؤال می­رسیم که انسان چگونه می­تواند خود را از کشش این عوامل آزاد بنماید؟

جواب: انسان از دو نیروی کنجکاوی و حقیقت طلبی برخوردار است. کنجکاوی فکر را حرکت می­دهد و حقیقت طلبی آن را کنترل می­نماید. و این نیروی کنترل می­تواند جلوی سودها و هواها و تعصب­ها را بگیرد.

... عواملی که بتواند شخصیت­ را در انسان زیاد کند و او را بزرگ سازد متعدد است. تلقین، مقایسه، رقابت، بزرگداشت و احترام، می­تواند به رشد شخصیت کمک کند.

ادامه مطلب...